Nyomtatványok

Talajterhelési díjhoz bevallás

Vízjogi fennmaradási engedélyezési

Helyi iparűzési adó (PDF)

Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról

Bejelentés kombinált áruszállításról

Bevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Magánszemélyek kommunális adójának bevallásához 2013

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához kérelem

Bevallás helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

Égetés bejelentése

Építményadó bevallás

Fakivágási engedély kérelem/bejelentés

Gépjárműadó bevallás

Jelentkezési-, jelölő lap „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére

Számlaszámok

Adópótlék beszedési számla

65200043-10010244

Eljárási illeték beszedési számla

65200043-10001284

Építményadó beszedési számla

65200043-10004256

Gépjárműadó beszedési számla

65200043-10010079

Iparűzési adó beszedési számla

65200043-10010093

Magánszemélyek kommunális adója

65200043-10004263

Ügymenetek

Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított 8 napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.

A jegyzőnek való átadáskor a találónak nyilatkoznia kell arról, hogy ha a dologért 3 hónapon belül nem jelentkezik senki, a találó igényt tart-e a megtalált dologra, vagyis szeretné-e a talált dolgot megtartani. A találó igénybejelentéséről a jegyző igazolást ad.
Ha a jegyző meg tudja állapítani, hogy a talált dolgot kinek kell visszaadni, úgy aziránt intézkedik.

Ha a jegyző nem tudja megállapítani, hogy a talált dologra ki tarthat igényt, a dolgot az átadástól számított 3 hónapon át megőrzi. Ha a 3 hónap alatt jelentkezik az, aki a dolgot elvesztette, a jegyző kiadja neki a talált dolgot.

Ha 3 hónap alatt nem jelentkezik senki az elveszett dologért, és a találó úgy nyilatkozott, hogy meg szeretné tartani a dolgot, a jegyző kiadja a találónak. A találó a dolgot kizárólag úgy használhatja, hogy a dolog ne sérüljön, nem adhatja, ajándékozhatja vagy cserélheti el, és kizárólag a találó használhatja. Ha 3 hónapon belül senki nem jelentkezett a dologért, és a találó sem tart igényt rá, akkor a jegyző a talált dolgot értékesíti. Ha a találó 3 hónap után a jegyzőtől visszakapta a talált dolgot, és ezt követően mindent megtesz azért, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa, de a tulajdonos a találástól számított egy évig (élő állat esetén három hónapig) nem jelentkezik, a talált dolog tulajdonosa a találó lesz.

Ki jogosult az eljárásra? Aki idegen dolgot talál.

A találó igénybejelentésének tartalmaznia kell:

  • a találó nevét, lakcímét (székhelyét),
  • a találó nyilatkozatát arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára, valamint
  • a találás helyét, idejét

Milyen okmányok szükséges az eljárás során? Személyi adatai és személyi azonosságának igazolására alkalmas, érvényes okmány. Ilyenek a

  •  személyi igazolvány,
  •  személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány,
  •  2001. január 1-je után kiállított - kártya formátumú - vezetői engedély és lakcímigazolvány,
  •  útlevél és lakcímigazolvány
 

Eljárás illetéke:

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézem?

A találás helye szerint illetékes Jegyzőnél.

Ügyintézés határideje:

A találó talált dologra vonatkozó igénybejelentése azonnal megtehető.
 

Mi történik, ha valaki nyilvános helyen talál egy dolgot?

Nem szerez tulajdonjogot a találó, ha a dolgot a közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati vagy más épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén találta. Ilyen esetben a dolgot a hivatal vagy a vállalat 3 hónapi őrizet után értékesítheti; a tulajdonos a találást követő 1 éven belül követelheti a dolog, illetve a vételár kiadását. A találódíj a találótársakat (több találó) egyenlő arányban illeti meg. A találó a talált dolog kiadását költségkövetelésének és találódíjának kielégítéséig megtagadhatja. A találót ezek a jogok akkor is megilletik, ha a talált dolgot a hatóságnak adta át. A hatóság a dolgot vagy az értékesítéséből befolyt vételárat a találó hozzájárulásával adhatja ki az átvételre jogosultnak, kivéve, ha az átvételre jogosult a dolog értékét a hatóságnál letétbe helyezi. A letétbe helyezett összeg a letett dolog helyébe lép.

 

Mi történik, ha nagyobb értékű dolgot találok?

Ha a talált dolog nagyobb értékű, és annak tulajdonjogát a találó nem szerzi meg, a találó méltányos összegű találódíjra jogosult, feltéve, hogy megtett mindent, amit a jogszabályok előírnak abból a célból, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa.

Mi történik, ha muzeális, vagy műemléki értékű tárgyat találok?

Ha valaki muzeális vagy műemléki értékű tárgyat talál, annak tulajdonjoga az államot illeti meg, tehát nem rendelkezhet vele.

Vonatkozó jogszabályok:

  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés;
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54-5:64. §;
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §