Képviselő testület megválasztandó tagjai számának meghatározása

Az önkormányzati képviselő méltatlanságáról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a 2014. évi önkormányzati választások napján hatályba lépő új rendelkezéséről, az önkormányzati képviselő méltatlanságáról, az alábbi kivonatos tájékoztatást ajánlom figyelmükbe:

Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,

a) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;

b) akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi;

c) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény (külső oldal) rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette;

d) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;

f) aki az önkormányzati törvény szerinti összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására. Az önkormányzati képviselő köteles a fentiekről a jogerős ítélet kézhezvételétől vagy a b) és c) pontban foglaltak beálltától számított 3 napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt (a bíróság az önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt).

Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.

Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.


Ha az önkormányzati képviselő a fenti kötelezettségének nem tett eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb a méltatlanság megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül határozattal megállapítja a méltatlanság alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja a méltatlanságot.

Az önkormányzati képviselő méltatlanságának megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél.
Az önkormányzati képviselő a méltatlanságot, a tisztsége megszűnését megállapító képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre hivatkozással - a törvényszéktől, aki a kérelemről - annak beérkezésétől számított 30 napon belül – nemperes eljárásban határoz.

A kormányhivatal a törvényszéknél kezdeményezheti az önkormányzati képviselő méltatlanságának a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt a méltatlanságról vagy döntése jogszabálysértő.

Az önkormányzati képviselő tisztsége a képviselő-testület méltatlanságot megállapító határozata - ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat iránti kérelemmel nem éltek - meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a jogerős bírósági döntés napján szűnik meg.

A fentiekről a részletes szabályok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kerültek rögzítésre.


Tóth Julianna jegyző

Nemzetiségi szavazókör sorszámának, területi beosztásának és címének megállapítása

Önkormányzati Választások időpontja 2014

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKA választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést.AJÁNLÁSJelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár

2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a wwww.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában (Polgármesteri Hivatal 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.).

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a wwww.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.Nemzeti Választási Iroda

Tájékoztató 1.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidői és határnapjai A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet alapján a választási határidők és határnapok az alábbiak szerint alakulnak:2014. augusztus 18.

– egyéni listás és polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása2014. augusztus 23.
– választási kampány kezdete2014. augusztus 25.
– szavazóköri névjegyzékbe vételről értesítés kiküldésének véghatárideje2014. augusztus 25.
– ajánlóív kiadásának kezdő napja 2014. augusztus 31.
- Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása2014. szeptember 8. 16.00 óráig
– egyéni listás, polgármesterjelölt, települési nemzetiségi önkormányzati jelölt bejelentésének véghatárideje 2014. szeptember 26. 16.00 óráig
– Helyi Választási Bizottság megbízott tagjainak bejelentése
- nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe felvétel kérésének véghatárideje 2014. október 10. 16.00 óráig
– átjelentkezésre irányuló kérelem benyújtása 2014. október 10. 16.00 óráig
– mozgóurna iránti kérelem benyújtása helyi választási irodához (Polgármesteri Hivatal) 2014. október 12. 15.00 óráig
– mozgóurna iránti kérelem benyújtása szavazatszámláló bizottsághoz 2014. október 12. 19.00 óra – választási kampány vége

Tóth Julianna jegyző

Határozatok

Közlemény a jelöltállításról

A Tápiószelei HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK KÖZLEMÉNYE

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben megállapítom, hogy TÁPIÓSZELE településen
Polgármesterjelölt állításához 148 fő Egyéni listás jelölt állításához 50 fő
választópolgár ajánlása szükséges.A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint „(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon. (2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani. (3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 9. § (1), (3) bekezdése szerint „Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. (3) Polgármesterjelölt az, akit a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a, b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár, c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott.A központi névjegyzék 2014. augusztus 15. napi adatai alapján Tápiószele településen a választópolgárok száma 4 910 fő volt.Tóth Julianna s.k. HVI vezető

Tájékoztató 2.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán működő Helyi Választási Bizottság és Helyi Választási Iroda körédekű adatairól
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött választása során közreműködő Helyi Választási Bizottságtagjai: Kácsorné György Gabriella elnök Antal János elnökhelyettes Kiss Sándor Kálmán választott tag hivatali helyiségének címe: 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. telefonszáma: 36-53/580-032 e-mail címe: tszele@t-online.hu fax száma: 36-53/380-045Helyi Választási Iroda vezetője: Tóth Julianna jegyző hivatali helyiségének címe: 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. telefonszáma: 36-53/580-032 e-mail címe: tszele@t-online.hu fax száma: 36-53/380-045Tóth Julianna jegyző Helyi Választási Iroda vezetője

Helyi önkormányzati képviselő jelöltek szavazólapon való sorrendje

Tájékoztatás a helyi önkormányzati képviselőjelöltek, polgármester jelöltek és roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek szavazólapi sorrendjéről.
A határozat ide kattintva elérhető (PDF).

Tájékoztató a mozgóurna igényléssel kapcsolatos teendőkről

Roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 2014. évi eredménye

Helyi önkormányzati képviselők 2014. évi választásának eredménye

Határozat önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum betöltése tárgyában